مشخصات فني و عمومي و اجرايي خازن‌هاي موازي در پست‌هاي فشارقوي

مشخصات فني و عمومي و اجرايي خازن‌هاي موازي در پست‌هاي فشارقوي

مشخصات فني و عمومي و اجرايي خازن‌هاي موازي در پست‌هاي فشارقوي

فصل اول

اهداف ،کليات،تعاريف

 

1-1-کليات

اكثر بارهاي متصل به شبكه قدرت و نيز تجهيزات بكاررفته در شبكه انتقال از جمله خطوط و ترانسفورماتورها ماهيت سلفي دارند. بنابراين شبكه قدرت همواره در ضريب توان پس فاز كوچكتر از يك كار مي‌كند. عملكرد در اين ضريب توان باعث مي‌گردد كه شبكه قدرت نياز به توان راكتيو بيشتري داشته‌ باشد. در نتيجه بايد بخشي از توان توليدي نيروگاهها به توان راكتيو اختصاص يابد. اين امر علاوه بر اينكه منجر به ايجاد محدوديت‌ در ژنراتورها مي‌گردد،‌ ظرفيت سيستم را كاهش مي‌دهد. در واقع  بخشي از ظرفيت درنظر گرفته شده جهت انتقال توان اكتيو را توان راكتيو اشغال مي‌نمايد كه در نتيجه تلفات و نيز افت ولتاژ افزايش مي‌يابد. با اين توضيحات نياز به تأمين راكتيو از منابع ديگري به جز ژنراتور خواهد بود تا ضمن بهبود ضريب توان، ظرفيت انتقال توان را نيز در شبكه آزاد نمايد. يكي از اين منابع، خازن‌هاي موازي هستند. اين جبران‌كننده‌ها نسبتاً‌ ارزان بوده و نگهداري و بهره‌برداري ساده‌اي دارند. همچنين تلفات انرژي كمي داشته و در فضاي آزاد نيز قابل نصب مي‌باشند. مزاياي نصب خازن موازي را مي‌توان بصورت زير خلاصه نمود:

–  تأمين توان راكتيو

– تصحيح ضريب توان

– بهبود پروفيل ولتاژ

– افزايش ظرفيت سيستم

–  كاهش تلفات سيستم

–  كاهش هزينه سرمايه‌گذاري اوليه

– كاهش هزينه مصرف كننده

 

1-2- انواع خازن‌ها

خازن‌هاي مورد استفاده در شبكه‌هاي قدرت را از سه لحاظ مي‌توان تقسيم‌بندي كرد:

 

1-2-1- تقسيم‌بندي خازنها ازنظر محل نصب و ساختمان ظاهري:

خازنها ازنظر نصب بصورت داخل ساختماني[1] و يا نصب خارجي [2] تقسيم‌بندي مي‌شوند. ازنظر ساختمان ظاهري نيز خازنها به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:

 • نوع تابلويي [3]
 • نوع تانكي [4]
 • قفسه باز [5]

نصب خازنها به صورت قفسه باز در محوطة پست‌هاي فشارقوي بسيار معمول مي‌باشد. اين نوع خازنها كه روي استراكچرهاي مخصوص خود و در محوطه نصب مي‌گردند بصورت طبيعي خنك مي‌شوند. واحدهاي خازن و مقره‌هاي مربوطه كه در محوطه نصب هستند، بيشتر درمعرض آلودگي و شكستگي قراردارند. در بعضي نقاط به علت محدوديت فضاي قابل دسترس و مقدار بانك خازني موردلزوم مي‌توان خازنها را به صورت تابلويي يا تانكي خنك‌شونده با هوا سفارش داد كه ازنظر قيمت گرانتر هستند.

 

1-2-2- تقسيم‌بندي خازنهاي مورداستفاده در شبكه‌هاي توزيع برحسب نحوه ورود به شبكه:

اين خازنها بر دونوع هستند:

– خازنهاي دائم

– خازنهاي با قطع و وصل زماني

 

خازنهاي ثابت در بار كم بكار مي‌روند و بعد از افزايش بار راكتيو، خازنهاي متغير در بانكهاي جداگانه وارد مدار مي‌گردند. از نقطه‌نظر تنظيم ولتاژ، اندازه بانك خازني ثابت مورداستفاده بايد به‌گونه‌اي باشد كه ولتاژ انتهاي خط درحالت حداقل بار از ولتاژ مجاز تجاوز نكند.

 

1-2-3- تقسيم‌بندي خازنها ازنظر تعداد بوشينگها:

واحدهاي خازني تك فاز به دو صورت تك‌بوشينگي يا دوبوشينگي ساخته مي‌شوند. در نوع دوبوشينگي هردو ترمينال خازن توسط بوشينگ‌ها از محفظه عايق شده است و در نوع تك بوشينگي يكي از ترمينالها فاقد بوشينگ بوده و به محفظه خازن متصل مي‌باشد.

واحدهاي خازني اصولاً از هر دو نوع فوق ساخته مي‌شوند. درابتدا آنچه به نظر مي‌رسد كمتربودن قيمت و وزن واحد با يك بوشينگ نسبت به واحد دوبوشينگي مي‌باشد. ولي ازطرف ديگر در اين حالت محفظه خازن كه به يكي از ترمينالهاي واحد خازني متصل است بسته به اينكه اين ترمينال در آرايش الكتريكي چه نقطه‌اي است، داراي ولتاژ خواهد بود و  بنابراين اين واحدها بايد روي استراكچر عايق شده نسبت به زمين نصب شوند. همچنين وقتي دو يا چند واحد به طور سري وصل شده‌اند نقاط اتصال به محفظه در فازهاي مختلف نيز بايد نسبت به يكديگر عايق باشند. در آرايش ستاره دوبل، استراكچر هريك از ستاره‌ها بايد از ديگري عايق گردد.

 

1-3- انواع اتصال خازن‌ها

واحدهاي خازني را مي‌توان در يك مجموعه خازني به صورت‌هاي زير بهم متصل نمود.

 • ستاره با نقطه نوترال زمين‌شده
 • ستاره با نقطه نوترال زمين‌نشده
 • ستارة ‌دوگانه كه مركز ستاره آنها بهم متصل شده است.
 • مثلث

براي خازنهاي ولتاژ متوسط (خازنهاي با ولتاژ 20 يا 33 كيلوولت) اغلب‌ از اتصال ستاره جهت واحدهاي خازني استفاده مي‌گردد.

 

1-4- حفاظت خازن‌ها

حفاظت خازن‌ها شامل موارد زير مي‌گردد:

 

1-4-1- حفاظت فيوزي:

در حفاظت از خازنها توسط فيوزها به طور كلي از دو روش فيوز داخلي و فيوز خارجي استفاده مي‌شود.

 

فيوز داخلي:

خطاهاي واحدهاي خازني عمدتاً از نوع شكست‌هاي الماني مي‌باشند. با استفاده از فيوز داخلي و تخصيص آن براي هر المان خازني مي‌توان از معيوب‌شدن كامل واحد خازني در مواقع شكست عايقي در المان خازني جلوگيري نمود. بطوريكه در صورت بروز عيب، تنها المان مربوطه از مدار جداشده و خازن به‌كار خود ادامه مي‌دهد.

 فيوز خارجي:

فيوز خارجي عموماً درمواقعي كه شكست عايقي در واحد خازني بوجود مي‌آيد عمل مي‌كند. در انتخاب اين نوع فيوزها، مبنا به حداقل رساندن احتمال تركيدن محفظه خازني واحد معيوب مي‌باشد.

 

1-4-2- حفاظت رله‌اي:

بانكهاي خازني درمقابل اضافه ولتاژ و اضافه جريان بوسيلة رله‌هاي حفاظتي كه عملكرد آنها منجر به آلارم يا ارسال فرمان به كليد مي‌شود، حفاظت مي‌گردند. نوع حفاظت بانك بستگي به نوع اتصال آن دارد.

انواع حفاظت‌هاي رله‌اي بانكهاي خازني عبارتند از:

 • حفاظت اضافه جريان
 • حفاظت اضافه ولتاژ
 • حفاظت درمقابل قطع ولتاژ
 • حفاظت درمقابل عدم تعادل

 

1-5- تعاريف

1-5-1- المان خازني[6] ( عنصر خازني):‌

وسيله‌اي كه اساس آن از دو الكترود تشكيل شده است كه بوسيله يك دي‌الكتريك از هم جدا شده‌اند.

 

1-5-2- واحد خازني[7] :

مجموعه‌اي از يك يا چند المان خازني كه در يك محفظه قرار گرفته و داراي ترمينالهاي خروجي مي‌باشند.

 

1-5-3- بانك خازني[8] :

تعدادي از واحدهاي خازني كه به هم متصل شده‌اند و بصورت يكپارچه عمل مي‌كنند.

 

1-5-4- وسيله تخليه خازن[9] :

وسيله‌اي كه در داخل خازن بكار مي‌رود  و بعد از اتصال خازن به شبكه قادر است در يك مدت زمان مشخص ولتاژ بين ترمينالها تا زمين را كاهش دهد.

 

 

 

1-5-5- فيوز داخلي خازن[10] :

فيوزي است كه در داخل واحد خازني نصب‌شده و با يك المان يا گروهي از المانها بصورت سري قراردارد.

 

1-5-6- ترمينال خط[11] :

ترمينالي است كه به منظور اتصال خازن به هادي خط شبكه بكار مي‌رود.

 

1-5-7- خروجي نامي خازن(QN) :

ميزان توان راكتيو كه هر خازن براساس آن طراحي شده است.

 

1-5-8- ظرفيت نامي خازن(CN) :

اندازه ظرفيت خازن است كه از مقادير نامي خروجي، ولتاژ و فركانس خازن بدست آمده است.

 

1-5-9- ولتاژ نامي خازن(UN) :

مقدار مؤثر ولتاژ متناوب كه هر خازن براساس آن طراحي شده است.

 

1-5-10- فركانس نامي خازن(FN) :

فركانسي كه طراحي خازن براساس آن صورت گرفته است.

 

1-5-11- جريان  نامي خازن(IN) :

مقدار مؤثر جريان متناوب كه هر خازن براساس آن طراحي شده است.

 

1-5-12- تلفات خازن :

عبارت است از توان اكتيو تلف‌شده در كلية مؤلفه‌هاي توليدكننده تلفات خازن، كه براي يك واحد خازني شامل تلفات دي‌الكتريك ،‌ فيوزهاي داخلي،‌ مقاومت تخليه داخلي و كليه اتصالات و براي يك بانك خازني شامل تلفات واحدها،‌ فيوزهاي خارجي، شينه‌ها، مقاومت ميراكننده و تخليه مي‌باشد.

 

1-5-13- تانژانت زاويه تلفات خازن (tan ):

عبارت است از نسبت بين مقاومت معادل سري و راكتانس خازني در ولتاژ متناوب سينوسي و فركانس مشخص‌شده.

 

1-5-14- ماكزيمم ولتاژ متناوب خازن :

ماكزيمم ولتاژ متناوب مؤثر كه خازن براي يك مدت زمان مشخص‌شده در شرايط تعيين‌شده،‌ مي‌تواند تحمل كند.

 

1-5-15- ماكزيمم جريان متناوب خازن :

ماكزيمم جريان متناوب مؤثر كه خازن مي‌تواند براي يك مدت زمان معين در شرايط تعيين‌شده،‌ تحمل كند.

 

1-5-16- درجه حرارت خنك‌كنندگي:

عبارت است از درجه حرارت خنك‌كنندگي اندازه‌گيري شده مابين دو واحد در داغترين نقطه بانك خازني تحت شرايط ماندگاراگر فقط يك واحد وجود داشته باشد،‌ درجه حرارت مذكور در نقطه‌اي تقريباً 1/0 متر دورتراز محفظه خازن و در دو سوم ارتفاع از سطح آن اندازه‌گيري مي‌شود.

 

 

1-5-17- شرايط ماندگار[12] :

شرايط متعادل  بدست آمده توسط خازن در شرايط خروجي ثابت و درجه حرارت ثابت محيط.

 

1-5- 18- ولتاژ پس‌ماند[13] :

عبارت است از ولتاژ باقيمانده در ترمينالهاي يك خازن در مدت زمان معيني بعد از قطع خازن.

 

فصل دوم

طراحي و انتخاب خازن‌هاي موازي

 

مقدمه

دراين فصل به چگونگي انتخاب و محاسبه پارامترهاي مختلف موردنياز جهت طراحي خازن‌هاي موازي در شبكه پرداخته خواهدشد.

 

2-1- انتخاب خازن

2-1-1- ولتاژ نامي:

بانكهاي خازني به دلايل اقتصادي و نيز سهولت بهره‌برداري در پست‌هاي فوق‌توزيع و درسمت فشارضعيف آن نصب مي‌گردند، لذا ولتاژ نامي آنها برابر با 20 و 33 كيلوولت خواهد بود. درصورتي كه اتصال بانك خازني بصورت ستاره باشد، مقادير ذكرشده بر  تقسيم مي‌گردد.

 

2-1-2- انتخاب نوع خازن ازنظر محل نصب و ساختمان ظاهري:

اغلب خازن‌هاي مورداستفاده در شبكه‌هاي فشار قوي از نوع نصب خارجي مي‌باشند. اين خازن‌ها اكثراً  بصورت قفسه باز ساخته مي‌شوند.

 

2-1-3- تعداد بوشينگها:

واحدهاي تك بوشينگ تنها در مواردي كه احتياج به اتصال سري نباشد و يا مواردي كه تعداد زيادي واحد خازني بصورت موازي قرار مي‌گيرند، به دليل صرفه‌جويي در تعداد زياد بوشينگ مي‌توانند مورداستفاده قرار گيرند. مقره‌هاي اتكايي مورد استفاده در استراكچر خازنها كه بار واحدهاي خازني روي آنهاست بايد با محاسبه نيروهاي مكانيكي وارده بخصوص در شرايط زلزله انتخاب شوند.

به اين ترتيب پيشنهاد مي‌گردد خصوصاً درمورد خازن‌هاي با فيوز داخلي از خازن‌هاي با دو بوشينگ  استفاده گردد.

 

2-1-4-كلاس حرارتي خازن:

مي‌توان خازن‌ها را برحسب درجه حرارت به چند دسته تقسيم نمود كه دسته با يك حرف و يك عدد مشخص مي‌گردد. عدد موردنظر، پايين‌ترين درجه حرارت محيط را كه خازن در آن مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرارگيرد، نشان مي‌دهد. حروف نيز محدودة بالاي بازه تغييرات دمايي را نشان مي‌دهد كه در جدول 2-1 آمده است. اين تقسيم‌بندي شامل درجه حرارت‌هاي بين 50- تا 55+ درجه سانتيگراد مي‌باشد.

پايين‌ترين درجه حرارت محيط كه خازن مي‌تواند در آن كار كند از بين پنج مقدار C 5+، C 5-،
C 25-، C 40- و  C 50- انتخاب  مي‌گردد.

نكته: درصورت موافقت سازنده، خازن را مي‌توان در درجه حرارت‌هاي پايين‌تر از مقادير ذكرشده نيز بكار گرفت. اين امر درصورتي امكان‌پذير است كه خازن در درجه حرارت بالاتر از مقادير فوق برقدار شده باشد.

جدول 2-1 براساس شرايط محيطي است كه خازن در آن تحت تأثير درجه حرارت محيط قرار نمي‌گيرد

(بعنوان مثال نصب خارج از ساختمان).

 

جدول 2-1: نشانه‌هاي حرفي مربوط به بالاترين درجه حرارت مجاز

درجه حرارت محيط (درجه سانتيگراد)
بالاترين متوسط در يك دورة زماني

يك‌ساله                   24 ساعته

ماكزيمم نشانه
20                            30 40 A
25                           35 45 B
30                          40 50 C
35                         45 55 D

اگر خازن بر درجه حرارت محيط تأثير بگذارد، انتخاب تهويه براي خازن بايد به‌گونه‌اي باشد كه محدوده‌هاي ذكرشده در جدول 2-1 برآورده شوند. درجه حرارت خنك‌كنندگي در نصب نبايد از محدوده‌هاي دمايي ذكرشده در جدول 2-1 بيش از پنج درجه سانتيگراد بالاتر باشد.

كلاسهاي حرارتي زير جهت خازن ترجيح داده مي‌شود.

-40/A, -25/A, -5/A, -5/C

 

2-1-5- انتخاب نحوه اتصال خازن:

واحدهاي خازني را مي‌توان در بانك‌هاي خازني بصورت مثلث، ستاره با نوترال زمين‌نشده، ستاره با نوترال زمين‌شده و يا ستاره دوگانه (كه مركز ستارة آنها بهم وصل شده‌اند) بهم متصل نمود.

اتصال واحدهاي خازني بصورت مثلث، معمولاً در ولتاژهاي پايين‌تر و بانك‌هاي خازني با ظرفيت كمتر مورداستفاده قرارمي‌گيرند. درسطوح ولتاژ 20و33 كيلوولت، خازنها بصورت ستاره بسته مي‌شوند.

انتخاب نوع ستارة زمين‌شده و يا ستارة زمين‌نشده براي بانكهاي خازني به عوامل زير بستگي دارد:

– اتصال نقطة نوترال ستاره به زمين، باعث ايجاد مسيري براي هارمونيك‌هاي مضرب سه (توالي صفر) خواهد شد. جريان‌يافتن اين هارمونيك‌ها علاوه براينكه بدليل فركانس بالا باعث ايجاد اغتشاش در سيستم‌هاي مخابراتي خواهند شد، جريان عبوري از خود واحدهاي خازني را نيز افزايش مي‌دهند.

– درصورت استفاده از اتصال ستاره با نوترال زمين‌شده، قطع و وصل بانك خازني موجب تغيير امپدانس مؤلفه صفر شبكه مي‌شود كه دراين صورت تنظيم حفاظت‌هاي اتصال زمين در دو حالت قطع و وصل بانك خازني متفاوت خواهد بود.

– زمين‌كردن نوترال باعث افزايش جريان اتصال كوتاه به زمين‌شده و درنتيجه آن مقادير نامي تجهيزات كليدزني و حفاظتي مانند كليدها و فيوزها مي‌بايستي بالاتر انتخاب گردد.

– زمين‌كردن نقطه نوترال ستاره به زمين در خازنها، علاوه‌بر مزاياي زمين‌كردن نقطه نوترال در ساير شبكه‌ها همچون متعادل‌نمودن فازها، حفاظت بهتر و قيمت نصب ارزانتر، كاهش ولتاژ برگشتي ناشي از كليدزني خازن دردو سر كليد را نيز سبب خواهد شد.

به دلايل زير، استفاده از اتصال ستاره، نوترال زمين‌نشده ارجحيت دارد:

– كاهش جريان اتصال كوتاه

– حذف اغتشاش ناشي از عبور هارمونيكهاي جريان مضرب سه

– عدم تغيير امپدانس مؤلفه صفر شبكه

– قطع بدون جرقه تجهيزات كليدزني

– گسترش روزافزون استفاده از برقگيرها در بانكهاي خازني

– استفاده از حفاظت عدم تعادل

اتصال ستارده دوگانه را نيز مي‌توان در ظرفيت‌هاي بالاتر بانك‌هاي خازني مورداستفاده قرارداد.

 

2-1-6- محاسبه خازن موردنياز

2-1-6-1- ظرفيت خازن:

ضريب توان موردنياز جهت آزادسازي يك مقدار معين از توان ظاهري سيستم برحسب كيلوولت آمپر، از رابطه زير محاسبه مي‌گردد:

(2-1)

كه درآن:

PFnew : ضريب توان تصحيح شده

PFold : ضريب توان موجود

Srelease : مقدار توان ظاهري موردنظر كه بايد آزاد گردد (برحسب پريونيت برپايه توان ظاهري موجود)

براي محاسبه توان راكتيو خازني لازم جهت تصحيح ضريب توان به يك ضريب توان بالاتر، بايد توان راكتيو مربوط به ضريب توان جديد را از توان راكتيو مربوط به ضريب توان قبلي كم كرد. اختلاف اين دو مقدار، توان راكتيو خازني لازم است كه بايد به سيستم اضافه شود:

(2-2)

كه درآن:

SF: ظرفيت قطعي پست فوق توزيع

QC : مقدار توان راكتيو خازني موردنياز كه بايد اضافه شود.

همانطور كه در رابطه (2-2) مشخص شده است محاسبة ظرفيت “كيلووار” بانك‌هاي خازني براساس ظرفيت قطعي ترانسفورماتورهاي آن پست تعيين مي‌گردد. اين ظرفيت، ظرفيتي است كه ترانسفورماتورهاي پست فوق‌توزيع بايد دراكثر موارد قادر به تأمين آن باشند. ظرفيت‌هاي استاندارد ترانسفورماتور در يك پست فوق‌توزيع برابر 5/7، 15و30 مگاولت آمپر مي‌باشد. ظرفيت قطعي اين ترانسفورماتورها نيز به ترتيب برابر 75/3، 10و21 مگاولت آمپر است.

مقدار توان راكتيو در هر فاز برابر است با:

(2-3)

مقدار ظرفيت خازن در هر فاز از رابطه زير بدست مي‌آيد:

(2-4)

كه درآن  مقدار ولتاژ هر فاز و C ظرفيت خازن موردنياز در هر فاز مي‌باشد. به اين ترتيب جريان عبوري از هر خازن عبارت است از:

(2-5)

پس از محاسبه ظرفيت خازن، بايد تعداد و ظرفيت خازن‌هايي كه با يكديگر تركيب مي‌شوند تا ظرفيت و ولتاژ موردنياز را تأمين كنند، مشخص گردد.

 

2-1-6-2- واحد خازني:

ظرفيت واحد خازني بايد از بين اعداد زير انتخاب شود.

(KVAR)                  300، 250، 200، 150، 100

درصورتيكه به ظرفيت‌هاي بالاتراز 300 كيلووار نياز باشد، بايد از تركيب دو واحد خازني به جاي آن بهره گرفت.

 

2-1-6-3- بانك خازني:

حداكثر ظرفيت بانك خازني در يك شينه باتوجه به تغييرات ولتاژ سيستم در اثر كليدزني بانك خازني و نيز محدودة جريان پيوسته تجهيزات كليدزني، محدود مي‌گردد. با اتصال يك بانك خازني به سيم يا قطع آن، تغييراتي در ولتاژ سيستم رخ مي‌دهد كه از رابطة زير محاسبه مي‌گردد:

(2-6)

كه در آن QC ظرفيت بانك خازني برحسب مگاوار و SSC  قدرت اتصال كوتاه سه فاز در محل بانك خازني برحسب مگاولت آمپر مي‌باشد.

اگر ضريب توان مطلوب شبكه را برابر با 95/0 فرض كنيم، خازن موردنياز برحسب مگاوار در ضريب توان‌هاي مختلف براي ظرفيت‌هاي قطعي استاندارد باتوجه به رابطه (2-2) بصورت زير خواهد بود.

جدول 2-2: ظرفيت بانكهاي خازني برحسب ظرفيت قطعي ترانسفورماتور (MVAR)

21 5/10 75/3 ظرفيت قطعي ترانسفورماتور

(MVAR)                          ضريب توان  

                                        قبل از تصحيح

11 5/5 2 75/0
4/8 2/4 5/1 8/0
8/5 9/2 1 85/0

با در نظرگرفتن محدودة تغييرات ولتاژ 5/2 درصد و امپدانس اتصال كوتاه 13/0، باتوجه به حداكثر ظرفيت قطعي ترانسفورماتور (21 مگاولت آمپر)، حداكثر ظرفيت بانك خازني برابر با 8/5 مگاوار مي‌باشد.

باتوجه به توضيحات فوق ظرفيت بانكهاي خازني بايد ازبين مقادير زير انتخاب گردد:

5400، 4800، 3600، 3000، 2400، 1800، 1500، 1200، 900، 600، 450، 300

اين مقادير برحسب كيلووار مي‌باشند.

 

2-1-7- انتخاب حفاظت فيوزي:

انتخاب نوع حفاظت فيوزي خازن‌ها براساس ظرفيت و ولتاژ سيستم و خازن‌هاي دردسترس انجام مي‌گيرد. واحدهاي خازني مجهز به فيوز داخلي براي ولتاژهاي بالاتر از 9 كيلوولت قابل ساخت است. درصورت استفاده از چنين واحدهايي، جهت حصول به ولتاژ سيستم بايد از تركيب سري آنها استفاده نمود. براي سيستم 20 كيلوولت كه ولتاژ فاز به زمين آن 547/11 كيلوولت مي‌باشد بايد دو واحد خازني مجهز به فيوز داخلي با ولتاژ نامي 7735/5 كيلوولت باهم سري گردد. در سيستم 33 كيلوولت با ولتاژ فاز به زمين 05/19 كيلوولت مي‌توان از سه واحد خازني با ولتاژ نامي 35/6 كيلوول%D

Relatest posts

بالا
طراحی سایت