عوامل تشکیل پدیده کرونا

عوامل تشکیل پدیده کرونا

عوامل تشکیل پدیده کرونا

اگر بخواهیم از دید دیگر به کرونا نگاه کنیم میتوانیم بگوییم

هوا بعنوان مهمترين عايق در اطراف تجهيزات فشار قوی و خطوط انتقال نيروی برق متشكل ازمولكولهای O2 و یا N2 (نيتروژن و اكسيژن) غير پلاريزه ميباشد كه در حالت عادی ميدانهای الكتريكی ناشی ازتجهيزات تاثيری بر آنها ندارد.

اما الكترونهای آزاد هوا تحت تاثير ميدان الكتريكی تجهيزات فشارقوی دارای حركت رفت وبرگشتی ميشوند و افزايش شدت ميدان الكتريكی اعمال شده به هوا نيز از حدود ٣٠ كيلو ولت بر سانتيمتر باعث افزايش انرژی الكترونهای آزاد و برخورد بيشتر الكترونها با يكديگر ميشود و در نتيجه الكترونهای مثبت و منفی بيشتری توليد ميگردد. بدين نحو مولكولهای هوا يونيزه و يونهای مثبت توليدی باعث تشكيل گاز ازن ميشوند. ازن تشكيل شده دارای بوی تندی بوده و موجب خرابی مولكولهای لاستيك و كائوچوی طبيعی ميشود.

همچنين در صورت وجود رطوبت، اسيد نيتريك تشكيل ميگردد كه اسيد مذكور يكی از مهمترين عوامل ايجاد خوردگی در فلزات ميباشد. يونيزاسيون هوا بشرح فوق همراه با تخليه الكتريكی ناقص در اطراف هادی فشار قوی كه در اثر عدم يكنواختی ميدان های الكتريكی ايجاد ميشود و با توليد اشعه ماوراء بنفش نيز همراه است را كرونا (Corona) ميناميم كه در صورت ماندگاری طولانی آن برروی تجهيزات فشار قوی و خطوط انتقال نيرو موجب تخريب بيشتر سـطح عـايقـها (مـقره ها)، هاديها، يونيزاسيون روز افزون مولكولهای هوا و درنتيجه شكست عايقی هوا ميگردد.

به هاله نور ايجاد شده در اطراف هادی ابر كرونا گفته ميشود كه اندازه آن ميتواند با توجه به شرايط آب و هوايی و… متفاوت باشد و گاه ممكن است در خطوط انتقال فشار قوی ابر كرونا در اطراف دو هادی مجاور آنقدر گسترش يابد كه موجب اتصال فاز به فاز گردد كه طبيعتا موجب عملكرد رله های حفاظتی و تريپ (Trip) خط ميشود.

ظهور پديده كرونا در خطوط فشار قوی انتقال نيرو يك امر بديهی و غير قابل اجتناب است. اين پديده معمولا در خطوط با سطح ولتاژ انتقال كمتر از 230 کیلو ولت چندان مشكلی ايجاد نميكند و فقط بخشی از تلفات سيستم را رقم ميزند ولی در خطوط با بيش از ولتاژ 230 کیلو ولت ظهور كرونا باعث مشكلات فراوان ميشود.

عوامل تشکیل پدیده کرونا

عوامل مختلفی ازجمله ولتاژ، شکل و قطر رسانا، ناهمواری سطح رسانا، گرد و خاک یا قطرات آب میتواند باعث ایجاد گرادیان سطحی هادی شود که در نهایت باعث تشکیل کرونا خواهد شد.

 

محافظ جان

 

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت