مزیت کرونا

مزیت کرونا

مزیت کرونا

کرونا مزیت هایی را نیز دارد که مهمترین آن، این است که هنگام برخورد صاعقه شدید با خطوط انتقال برق مانند یک شیر اطمینان عمل می کند و ولتاژ اضافه ی ناشی از صاعقه به صورت تلفات کرونا از بین می رود.

بنابراین اغلب ولتاژ خط را طوری طراحی می کنند که به ولتاژ بحرانی کرونا نزدیک باشد تا با برخورد صاعقه بلافاصله کرونا تشکیل شود.

مزیت کرونا

بهترین زمان برای مشاهده كرونا

كرونا در فضای آزاد بعد از یك روز بارانی تا قبل از زمانی كه سطوح برقدار خشك نشده باشند قابل مشاهده است. پس از خشك شدن، كرونا مشاهده نمیشود.

کرونا در نقاطی که در معرض رطوبت هستند خود را بهتر نشان میدهند. باد می تواند فعالیت كرونا را كاهش دهد.

كرونا میتواند در اثر قندیل هم ایجاد شود. موتورهای الكتریكی، ژنراتورها و تابلوهای داخلی میتوانند كرونای شدید تری از وسایل خارجی پست ها ایجاد نمایند. تشكیل هوای یونیزه در فضای بسته و عدم حركت هوا پدیده كرونا را تسریع میكند و ولتاژهایی را ایجاد می كند كه در آن كرونا رخ دهد موتورها و ژنراتورها می توانند با توجه به وجود فن های خنک كننده شان هوایی با فشار های گوناگون ایجاد كنند.

آشكار شدن كرونا

صدای هیس مانند قابل شنیدن، ازن، اسید نیتریك (در صورت وجود رطوبت در هوا) كه بصورت گرد كدر سفید جمع می شود و نور (قوی ترین تشعشع در محدوده ماوراء بنفش و ضعیف ترین آن در ناحیه نور مرئی و مادون قرمز كه می تواند با چشم غیر مسلح نیز در تاریكی با دوربین های ماوراء بنفش دیده شود) از نشانه های كرونای الكتریكی میباشند.

تخلیه بار ناشی از بهمن الكترونی در آزمایشگاه، به سه طریق مختلف مشاهده می شود.

بهترین راه تشخیص، كرونای مرئی است كه به صورت نور بنفش از نواحی با ولتاژ اضافی ساطع می شود.

دومین راه شناسایی، كرونای صدادار است كه در حالی كه شبكه مورد مطالعه در ولتاژی بالاتر از آستانه كرونا باشد صدایی به صورت هیس هیس قابل شنیدن است. امواج صوتی تولید شده به وسیله اغتشاشات موجود در هوای مجاور محل تخلیه بار، به وسیله حركت یون های مثبت به وجود می آیند.

سومین و مهمترین راه مشاهده از نظر حركت الكترون ها است كه منجر به اختلال رادیویی میشود. حركت الكترون ها (بهمن الكترونی) سبب ایجاد جریان الكتریكی و در نتیجه به وجود آمدن میدان مغناطیسی و الكترواستاتیكی در مجاورت آن میشود. شكل گیری سریع و آنی بودن این میدان ها ولتاژ فركانس بالایی در نزدیك آنتن رادیویی القاء میكند و منجر به اختلال رادیویی می شود.

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت