انواع كرونا

انواع كرونا

انواع كرونا

سه نوع مختلف از كرونا وجود دارد كه در نمونه تست  EHV در آزمایشگاه مشخص می شود:

تخلیه پر مانند

تخلیه قلم مویی

تخلیه تابشی

تخلیه پر مانند، دیدنی ترین آنهاست و علت نامگذاری هم این است كه به شكل پر تخلیه میشود. زمانیكه در تاریكی مشاهده شود دارای تنه متمركزی حول هادی است كه قطر این هاله نورانی بنفش رنگ از چند اینچ در ولتاژهای پایینتر تا یك فوت و بیشتر در ولتاژهای بالا تغییر میكند. بروز آثار صوتی این نوع به صورت هیس هیس بوده و به راحتی توسط یك ناظر با تجربه تشخیص داده میشود

در تخلیه قلم مویی پرچمی از نور به صورت شعاعی از سطح هادی خارج می شود. طول این تخلیه ها از كمتر از یك اینچ در ولتاژ های پایین تا 1 تا 2 اینچ در ولتاژهای بالا تغییر میكند. صدای همراه با آن صدایی در پس زمینه مانند صدای سوختن است. تخلیه تابشی نور ضعیفی دارد كه به نظر میرسد سطح هادی را در برگرفته است ولی مانند نوع قلم مویی برجسته نیست. همچنین ممكن است در نواحی بحرانی سطح عایق ها در زمان بالا بودن رطوبت رخ دهد. معمولا صدایی با این نوع تخلیه همراه نیست.

انواع كرونا

دوربينهای كرونا

درسالهای اخير بكارگيری دوربينهای كرونا (Coro Cam) جهت نيل به اين هدف كه توانايی آشكارسازی محلهای تشكيل كرونا برروی تجهيزات فشار قوی و خطوط انتقال نيرو و حتی در سطوح فشار متوسط (خطوط توزيع نيرو) را دارا هستند عامل مهمی در بهبود بهره برداری از تجهيزات الكتريكی توسط شركتهای برق در دنيا گرديده است. اين دوربينها مانند دوربينهای فيلمبرداری معمولی ميتوانند تصوير مورد نظر را به صورت فيلم ثبت نمايند، با اين تفاوت كه در تصوير گرفته شده محلهای دارای و مستعد كرونا را با مشخص نمودن ميزان فتون آزاد شده ناشی از عيب موجود (بر روی آن بخش از هادی) قابل تشخيص ميسازد.

تعداد فتون آزاد شده ناشی از كرونا در اين فاز حدود 5000 در ثانيه است كه آشكار شدن وضعيت كرونا در اين حد فقط با دوربينهای كرونا قابل تشخيص ميباشد. همچنين دوربينهای كرونا با توانايی آشكار ساختن نقاط كرونا خيز هادی از نقاط ديگر امكان تمايز قسمتهای معيوب هادی خط را از قسمتهای سالم فراهم ميكند. البته تجربيات موجود نشان دهنده اين نكته است كه بكارگيری دوربينهای كرونا در كنار دوربينهای ترموويژن دارای نتيجه بسيار موفق تری در تشخيص محلهای بروز عيب و نتيجتا بهبود بهره برداری از سيستم ميباشد.

در شكل زير يك نمونه از عكس گرفته شده مربوط به تصوير برداري دوربين كرونا را بر روی فاز A يك خط 400 کیلو ولت با باندل دوتايی مشاهده ميكنيد:

انواع كرونا

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت