تلفات کرونا

تلفات کرونا و تاثیر آن در انتخاب هادی

تلفات کرونا و تاثیر آن در انتخاب هادی

در خطوط انتقال، زمانی که گرادیان ولتاژ در سطح هادی از مقاومت حد شکست عایقی هوا بیشتر شود تلفات کرونا روی میدهد.

شکست عایقی هوا در نزدیکی هادی تولید گرما، نور، نویز رادیویی و صوتی می کند

تلفات کرونا تابعی از خصوصیات هندسی هادی، گرادیان ولتاژ سطح هادی، ولتاژ و شرایط آب و هوایی مسیر خط می باشد.

تلفات کرونا از مقادیر کم کیلووات بر کیلومتر در هوای خوب و بی ابر تا چندصد کیلووات بر کیلومتر در آب و هوای بارانی یا برفی تغییر می کند

پارامترهای موثر بر کرونا عبارتند از:

1: گرادیان سطحی

2: چگالی هوا و رطوبت نسبی آن

تلفات کرونا در شرایط آب و هوایی مختلف

الف: تلفات کرونا در شرایط آب و هوای بارانی

آزمایشات نشان می دهد که تلفات کرونا در باران:

در بارندگیهای معمولی بصورت خطی با لگاریتم نرخ بارندگی تغییر می کند

با تعداد هادی در باندل رابطه معکوس دارد

با حاصلضرب ولتاژ و توان پنجم گرادیان در قسمت پایین سطح هادی نسبت مستقیم دارد

ب: تلفات کرونا در برف و رطوبت زیاد

تلفات کرونا در برف از تلفات در باران نیز می تواند بیشتر شود. زمانی که دما کاهش می یابد، بارش، به بارش برف خشک تبدیل می شود و تلفات کرونا بدلیل نچسبیدن برف به هادی کاهش می یابد و اگر دما هنگام بارش افزایش یابد تلفات کرونا افزایش می یابد.

تلفات کرونا

تلفات ناشی از پديده كرونا بخشی از تلفات را در يك سيستم قدرت را شامل ميشود كه عمدتا در شبكه های انتقال با سطح ولتاژ بيش از 230 كيلو ولت بسته به ميزان رطوبت هوا و اوضاع جوی ميزان آن قابل چشم پوشی نخواهد بود راهكار كاهش تلفات كرونا باندل نمودن خط است كه عليرغم اينكه بار هزينه ای در اجرا دارد باعث كاهش شديد كرونا و همچنين افزايش ظرفيت و پايداری خط به دليل كاهش راكتانس خط و افزايش سوسپتانس خط ميشود. ميزان تلفات مجاز كرونا در يك خط 230 كيلو ولت و در هوای خوب 0/6 كيلو وات به ازای هر كيلومتر و در يك خط 400 كيلو ولت 1 كيلو وات به ازای هر كيلومتر است كه البته در هوای برفی و يخبندان اين ميزان ممكن است تا 10 برابر ميزان ذكر شده افزايش يابد.

تاثیر شرایط جوی بر روی کرونا

در شرایط جوی مقدار تلفات ناشی از کرونا به صورت زیر افزایش می یابد :

تلفات کرونا در هوای خنک و سرد : 2/5 برابر تلفات در هوای خوب

تلفات کرونا در هوای بارانی : 10/8 برابر تلفات در هوای خوب

تلفات کرونا در هوای یخبندان : 29 برابر تلفات در هوای خوب

اعداد فوق نشان می دهند که شرایط جوی تا چه حد بر افزایش تلفات ناشی از کرونا تأثیر میگذارد.

تلفات مجاز کرونا در ولتاژهای نامی

در طراحی هادی تلفات کرونا را در هوای خوب در حد معینی محدود می کنند که مقادیر آن برای ولتاژهای مختلف به صورت زیر می باشد . لازم به ذکر است که در ولتاژهای پایین تر از 132 کیلو ولت اصولاً کرونا بوجود نیامده و یا بسیار ناچیز است.

تلفات کرونا

 

 

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت