روشهای جلوگیری و کاهش کرونا

روشهای جلوگیری و کاهش کرونا

روشهای جلوگیری و کاهش کرونا

هادیهای گروهی ( باندل ) :

جهت انتقال توانهای زیاد به مسافات طولانی از طریق خطوط هوایی انتقال انرژی و توسط سیستمهای سه فاز، استفاده از ولتاژهای بالا (H.V) و نیز ولتاژهای فوق بالا (E.H.V) اجتناب ناپذیر می باشد.

با افزایش ولتاژ هادیها از مقداری مشخص پدیده ای که قبلاً ذکر شد موسوم به پدیده ی کرونا ظاهر شده و عوامل نامطلوبی به همراه دارد.

اصلی ترین نکات منفی پدیده کرونا را می توان به صورت زیر بر شمرد:

1- ایجاد تلفات انرژی در سیستم انتقال .

2- تولید سر و صدا .

3- تداخل در سیستمهای مخابراتی .

البته هر چه شرایط جوی بدتر شود، تلفات حاصل از پدیده ی کرونا نیز به مراتب بالاتر خواهد رفت. بررسی ها و مطالعات صورت گرفته نشان داده اند که با افزایش تعداد هادیها درهر فاز ضمن بالاتر بردن ظرفیت انتقال می توان تلفات حاصل از کرونا را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.

بطور کلی عوامل زیر در کاهش اثرات ناشی از پدیده کرونا مؤثرند:

1- تعداد هادیهای تشکیل دهنده باندل در هر فاز .

2- فاصله بین هادیهای تشکیل دهنده باندل در هر فاز .

3- فواصل فازهای مختلف از یکدیگر .

 

هنگامی که از یک هادی در هر فاز استفاده میشود، شدت میدان ظاهر شـده در کلیه نقاط سطح خارجی هادی یکنواخت بوده و پدیده کرونا ظاهر میگردد. در صورت استفاده از هادیهای متعدد در هر فاز، شدت میدان ظاهر شده در سطح خارجی هادیها یکسان نبوده در قسمتی از سطح هادی کاهش یافته در قسمت دیگر آن فـزونی می یابد. عدم برابری شدت میدان در سطح هادیهای فرعی موجب کاهش اثرات سوء ناشی از پدیده کرونا می گردد.

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت